sm md lg xl xxl

Samtliga medarbetare har skrivit på vår uppförandekod

Uppförandekoden är en viktig komponent när vi förmedlar vilka affärsetiska principer som gäller för medarbetare och samarbetspartners. Samtliga medarbetare har skrivit på uppförandekoden. Till koden hör en visselblåsarprocess så att eventuella avvikelser kan rapporteras och snabbt åtgärdas.

Vi har nolltolerans mot korruption, mutor, insiderhandel eller annan brottslighet som direkt eller indirekt har ett samband med anställning eller uppdrag inom vår koncern. Vi är övertygade om att denna syn på affärsetik i förlängningen leder till högre kundnöjdhet, bättre kvalitet i det vi levererar, en bättre arbetsmiljö samt en stabil ekonomisk utveckling för våra aktieägare.

Respekt för grundläggande mänskliga rättigheter samt fri och rättvis konkurrens

Vi agerar med respekt för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Det är också självklart att vi efterlever FN:s konventioner om mänskliga rättigheter liksom Internationella arbetsorganisationens grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

Vi tror på fri och rättvis konkurrens. Det betyder att vår verksamhet ska medverka till en sund och fungerande marknad med lika villkor och förutsättningar i enlighet med gällande konkurrenslagstiftning. Vi agerar ansvarstagande genom att arbeta aktivt med de miljöaspekter som är väsentliga i vår verksamhet. Självklart följer vi svenska lagar och regler, svensk kod för bolagsstyrning samt ett stort antal policys och arbetsordningar.

Målsättningar

2025

  • 100% av våra leverantörer har bekräftat efterlevnad av vår uppförandekod samt hållbarhet- och kvalitetskrav.
  • 100 % av våra anställda har skrivit på vår uppförandekod.
  • Vi kan påvisa minst 95 % i kundnöjdhet i vår årliga kundundersökning.

2030

  • 100 % av våra anställda har skrivit på vår uppförandekod.
  • Vi kan påvisa minst 95 % i kundnöjdhet i vår årliga kundundersökning.

Tydlig strategi för att uppnå Transtema finansiella mål och därmed skapa långsiktig stabilitet

Agenda 2030

Ett hållbart förhållningssätt är en förutsättning för att kunna ha en stabil och lönsam utveckling över tid. I detta ingår att vi ska bedriva vår verksamhet med respekt för vår omvärld och våra resurser. Därför har vi som krav att alla våra leverantörer efterlever vår uppförandekod samt våra hållbarhets- och kvalitetskrav.