sm md lg xl xxl

Koden

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) anger en högre norm för god bolagsstyrning än aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av samtliga bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Koden kompletterar således aktiebolagslagen genom att på några områden ställa högre krav men möjliggör samtidigt för Transtema att avvika från dessa om det i det enskilda fallet skulle anses leda till bättre bolagsstyrning (”följ eller förklara”). Sådan avvikelse, liksom skäl för avvikelse och alternativ lösning, ska årligen redogöras för i en bolagsstyrningsrapport. Transtema förväntar sig för närvarande inte att rapportera någon avvikelse från Koden i nästkommande bolagsstyrningsrapport. Koden återfinns i sin helhet på Kollegiet för svensk bolagsstyrnings webbplats.