sm md lg xl xxl
Investment Case

6 goda skäl

att investera i Transtema

Tydlig strategi

Transtema har en tydlig strategi”Ser till att nätet fungerar” och har i exekveringen visat att strategin fungerar. Bolaget är idag väl positionerat för framtiden med en robust och hållbar affärsmodell och en väl beprövad ledning och styrelse.

Växande underliggande efterfrågan

Ett flertal faktorer driver en underliggande tillväxt av bolagets marknad, såsom digitalisering, växande kommunikationsnät, stadigt ökande antal användare och anslutna enheter i näten, ständig teknikutveckling och -skiften och alltmer ökade krav på tillgänglighet och kvalitet i näten.

Stabil affär

Transtemas verksamhet kännetecknas av långa kontrakt med förutsägbara intäkter, stabila kassaflöden och låg risk. Verksamheten är skalbar med möjligheter till ökade volymer och marginaltillväxt i befintlig organisation, inte minst genom ökad digitalisering. Verksamheten är i stort konjunktur- och säsongsoberoende.

Tillväxtpotential

Utöver bolagets nuvarande affär finns goda möjligheter till expansion, såväl organiskt som genom förvärv, genom expansion till nya geografiska marknader, etablering av nya affärsområden och övertagande av verksamheter och funktioner från våra kunder i outsourcing-affärer.

Marknadsledare

Transtema är idag tydlig marknadsledare inom fältservice och underhåll av kommunikationsnät i Sverige med en rikstäckande organisation av välutbildade multitekniker där hela Sveriges befolkning nås inom 60 min. Driftverksamheten bedrivs 24/7 från dubbla driftcentraler (NOC). Bolagets erbjudande och möjlighet att leverera driftsäkra nät i hela landet är svårslaget och innebär en avsevärd etableringströskel för konkurrenter.

Hållbar verksamhet

Transtema har tydliga och mätbara mål för att bidra till en hållbar framtid: Noll fossil C02-utsläpp och 100% återvinning år 2030 med en tydlig plan att nå dessa mål. Transtema har ambitionen att vara ledande i vår bransch inom arbetsmiljö, miljö och socialt ansvarstagande.