sm md lg xl xxl

Bolagsordning

Bolagsordning för Transtema Group AB (publ), 556988-0411
§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Transtema Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Mölndals kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom försäljning, installation, drift och underhåll av infrastruktur för data- och telekommunikation, äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt därmed förenligverksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 13 000 000 kronor och högst 52 000 000 kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 13 000 000 och högst 52 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst sex (6) ledamöter utan suppleanter.

§ 7 Revisor

Bolaget ska utse en revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma samt ort för bolagsstämma

Bolagstämma ska hållas i Göteborg eller Mölndal.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 9 Ärenden på årsstämman

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslag till dagordning
 4. Val av en eller flera justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter som ska väljas av stämma
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna
 12. Val av styrelse samt revisor
 13. Övriga ärenden
§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari till och med 31 december.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.