sm md lg xl xxl

Våra
ISO certifieringar

Vad är ISO certifieringar?

Att följa en ISO-standard för ledningssystem förenklar miljö- och kvalitetsarbetet inom en organisation, det bidrar också till att effektivisera verksamhetens processer och reducera kostnaderna. Varje ISO-standard tas fram i syfte att skapa ett internationellt samstämmigt förhållningssätt inom ett visst område.

9001 Kvalitetsledning

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning av verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem är ett verktyg för att leda verksamheten och stötta medarbetarna i det arbete som görs, det vill säga att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser. Företaget arbetar aktivt med förbättringar, löpande uppföljning, sätta upp relevanta rutiner och ser till att väsentligheter finns dokumenterade.

14001 Miljö

Syftet med ISO 14001 är att hjälpa företag att minimera hur dess arbetsprocesser påverkar miljön negativt (påverkan på luft, vatten och land). ISO 14001 vägleder även företag att säkerställa att de följer lagar samt regleringar kring de krav som finns på verksamheter utifrån ett miljöperspektiv.

45001 Arbetsmiljö

45001 är ett verktyg för att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Den hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete och ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

27001 Informationssäkerhet (under införande i 2023)

ISO 27001 är en internationell ledningsstandard för informationssäkerhet. Ledningssystemet hjälper organisationer att skapa en bättre struktur i dataskyddsarbetet. Det innefattar att applicera säkerhetsåtgärder som gör att organisationen tillgångar, som finansiell information, immateriella rättigheter, anställdas information och hantering av tredjepartsdata kan skyddas.