sm md lg xl xxl

Varsling av kritikkverdig forhold i Transtema

En varsler er en person som slår alarm om kritikkverdige forhold på en arbeidsplass. Under beskrives hvilke personer som kan slå alarm, i hvilke situasjoner det er aktuelt og hvordan et varsel håndteres i Transtema.

Send inn en sak her

Rett til å varsle om kritikkverdig forhold i virksomheten

Arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere, har rett til å kunne varsle om kritikkverdige forhold i selskapet. Til forskjell fra tidligere er det nå flere personkategorier som skal kunne rapportere og beskyttes når det gjelder kritikkverdige forhold. Beskyttelsen gjelder også for arbeidssøkere, frivillige, praktikanter, konsulenter, underentreprenører, bedriftsledelse og aktive aksjeeiere eller andre som utfører arbeid som går inn under loven jf. Aml. §1-6. Beskyttelsen gjelder også for den som bistår en person som varsler, herunder fagforenings-representanter, verneombud og kollegaer.

Hva det kan varsles om

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, våre etiske retningslinjer og etiske normer som finnes i samfunnet generelt. At det kritikkverdige forholdet skal være av offentlig interesse innebærer at informasjonen skal være av interesse for samfunnet generelt og ikke bare for varsleren selv. Typiske eksempler er når det er fare for liv eller helse, fare for klima og miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø (herunder diskriminering) eller brudd på personopplysningssikkerheten.

Ytringer om forhold som gjelder arbeidstakerens eget arbeidsforhold (lønn, bonus, misfornøyd med tildeling av nye arbeidsoppgaver etc.) anses ikke som kritikkverdige forhold.

Hvordan det skal varsles

Arbeidstakere kan alltid varsle internt til arbeidsgiver. Personer som ønsker å varsle om kritikkverdig forhold kan alltid kontakte arbeidsgiver muntlig eller skriftlig, men meldingen må legges inn i Transtemas varslingssystem for å sikre lik og korrekt håndtering.

Det kan også varsles via verneombud, tillitsvalgt eller advokat om arbeidstaker ønsker det.

Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet. Arbeidstaker kan derimot ikke varsle eksternt til media eller offentligheten for øvrig med mindre følgende 3 kriterier er oppfylt:

  1. Arbeidstaker må være i aktsom god tro om innholdet i varselet
  2. Varselet må gjelde kritikkverdige forhold som har allmenn interesse
  3. Arbeidstaker må først ha varslet internt eller eventuelt ha grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med regelverk i arbeidsmiljøloven §§2 A-1 og 2 A-2.

Ved rapportering skal opplysninger om varslerens identitet omfattes av prinsippet om konfidensialitet. Dette innebærer en beskyttelse for den som varsler, og det er tydelige krav om hvordan opplysningene som rapporteres inn skal håndteres.

Varsleren skal ikke utsettes for gjengjeldelse i form av straff, hevnaksjon eller reprimander. En varsler kan ikke gjøres ansvarlig for å ha brutt taushetsplikten i for eksempel en konfidensialitets-avtale ved å varsle. Varsleren skal heller ikke hindres eller bli forsøkt hindret fra å rapportere om kritikkverdige forhold.

Hvordan et varsel om kritikkverdig forhold skal håndteres

Den interne rapporteringskanalen (som finnes på Tesstalink.no og vår hjemmeside www.transtema.no) har en egen fane for varsling. Her kommer det tydelig frem hvordan Transtema som arbeidsgiver går frem i saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av varsling. Hovedregelen er at en melding skal bekreftes innen sju dager og at tilbakemelding skal gis innen tre måneder. Oppfølgingen skal være nøye, noe som avhenger av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle og hvilken type kritikkverdig forhold meldingen gjelder. Det skal alltid gjennomføres en granskning når det kommer inn varsel om kritikkverdige forhold. Tilbakemeldingen til varsleren bør typisk inneholde informasjon om hvilke etterforskningstiltak som ble iverksatt og hvilke konklusjoner som kunne fattes etter granskingen. Det er tilstrekkelig at det er mulig for varsleren å få innsyn i tilbakemeldingen.

Som arbeidsgiver er Transtema forpliktet til å ta vare på skriftlige og muntlige varsler om kritikkverdig forhold. Muntlige rapporter kan for eksempel bevares gjennom opptak eller protokoller. Varsleren skal gis mulighet til å kontrollere, rette og ved signering godkjenne utskrift eller protokoll.