sm md lg xl xxl

Arbeidsmiljø

Tekniker som utför mastarbete

Hva er arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljø omhandler forholdene som påvirker våre medarbeideres sikkerhet og fysiske helse, samt de psykologiske og sosiale faktorene som kan påvirke velvære, slik som trivsel, arbeidsbelastning, sosiale relasjoner, ledelse og arbeidskrav.

En stor andel av våre ansatte jobber ute i feltet, i et arbeidsmiljø som er forbundet med store risikoer. Dette betyr at vi som arbeidsgiver har ansvar for å identifisere og minimere risikoer på arbeidsplassen, sørge for at våre medarbeidere gjennomfører de opplæringene som er relevante for det arbeidet de skal utføre, og treffe egnede tiltak for å kontinuerlig forbedre arbeidsmiljøet.

Hvorfor er det viktig?

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs, og at de trives og opplever arbeidsglede er avgjørende for vår suksess. Vårt mål er å være bransjens mest attraktive arbeidsgiver! Et trygt og sikkert arbeidsmiljø er viktig for å beskytte våre medarbeideres helse og for å fremme trivsel og produktivitet. Det er en lovfestet plikt for oss som arbeidsgiver å sørge for at arbeidsmiljøet ikke er forbundet med fare, og er helsefremmende for alle våre ansatte.

Et forebyggende og systematisk arbeidsmiljøarbeid (SAM) handler om å i det daglige arbeidet være oppmerksom på og ta hensyn til alle forholdene i arbeidsmiljøet som kan påvirke de ansattes helse og sikkerhet. Å jobbe forebyggende for et godt arbeidsmiljø er viktig av flere årsaker. Arbeidsmiljøarbeidet skal være en naturlig del i den daglige virksomheten og omfatte alle fysiske, psykologiske og sosiale forhold som har betydning for arbeidsmiljøet. Ved å jobbe forebyggende kan vi identifisere og iverksette tiltak for potensielle helserisikoer eller farlige situasjoner på arbeidsplassen før de forårsaker skade. Når endringer i virksomheten planlegges, skal arbeidsgiveren gjøre en risikoanalyse, noe som betyr å vurdere om endringene vil medføre risikoer for sykdom eller ulykker som må behandles.

Fordelene for våre kunder?

Et godt og sunt arbeidsmiljø øker trivselen, arbeidsgleden og produktiviteten på arbeidsplassen og reduserer antallet sykedager.

Ved å arbeide forebyggende med et bærekraftig arbeidsmiljø kan man redusere kostnadene for selskapet på sikt, da det er en avgjørende faktor for å forhindre og unngå skader og ulykker.

Med velfungerende rutiner og prosesser på plass oppmuntres våre ansatte til å rapportere risikoer, foreslå forbedringer og delta i vårt konsekvente sikkerhetsarbeid. Det forbedrer ikke bare sikkerheten for den enkelte, men fører også til et systematisk forbedringsarbeid både hos oss og for våre kunder. Vi har en tett dialog med hverandre der vi utveksler erfaringer og forbedringer med mål om å skape en så trygg, sikker og sunn arbeidsplass som mulig.