sm md lg xl xxl

Vår affär


Våra relationer med kunder och leverantörer bygger på långsiktighet, trovärdighet och lyhördhet. Eftersom vår verksamhet har ett tydligt samhällsintresse är vår syn på affärsetik extra viktigt. Våra affärer ska vara ansvarsfulla och hållbara över tid och det ska genomsyra allt vi gör.

Samtliga medarbetare har skrivit på vår uppförandekod

Uppförandekoden är en viktig komponent när vi förmedlar vilka affärsetiska principer som gäller för medarbetare och samarbetspartners. Samtliga medarbetare har skrivit på uppförandekoden. Till koden hör en visselblåsarprocess så att eventuella avvikelser kan rapporteras och snabbt åtgärdas.

Vi har nolltolerans mot korruption, mutor, insiderhandel eller annan brottslighet som direkt eller indirekt har ett samband med anställning eller uppdrag inom vår koncern. Vi är övertygade om att denna syn på affärsetik i förlängningen leder till högre kundnöjdhet, bättre kvalitet i det vi levererar, en bättre arbetsmiljö samt en stabil ekonomisk utveckling för våra aktieägare.

Respekt för grundläggande mänskliga rättigheter samt fri och rättvis konkurrens

Vi agerar med respekt för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Det är också självklart att vi efterlever FN:s konventioner om mänskliga rättigheter liksom Internationella arbetsorganisationens grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

Vi tror på fri och rättvis konkurrens. Det betyder att vår verksamhet ska medverka till en sund och fungerande marknad med lika villkor och förutsättningar i enlighet med gällande konkurrenslagstiftning. Vi agerar ansvarstagande genom att arbeta aktivt med de miljöaspekter som är väsentliga i vår verksamhet. Självklart följer vi svenska lagar och regler, svensk kod för bolagsstyrning samt ett stort antal policys och arbetsordningar.

Vår ambition

Goda kund och leverantörsrelationer bygger på långsiktighet, trovärdighet och lyhördhet. Vidare ska Transtema, inklusive våra leverantörer, bedriva en hållbar och ansvarsfull affär.

Viktiga aspekter

  • Sunda och långsiktiga kund- och leverantörsrelationer
  • Anti-korruption
  • Finansiell stabilitet
  • Lagefterlevnad
  • Säkerhet

Mål 2030

  • Möta våra årliga finansiella mål över tid för att säkerställa långsiktig stabilitet för våra medarbetare, kunder och leverantörer
  • Ett löpande kundnöjdhetsindex överstigande 4,0 av 5
  • Certifiering av samtliga väsentliga leverantörer
  • Samtliga relevanta certifieringsprogram på plats för att säkerställa att vi möter våra kunders kravbild

Agenda 2030

Genom erbjudanden som möjliggör samhällets energiomställning bidrar vi aktivt till miljömål 7.

Genom hållbar ekonomisk tillväxt baserat på hållbart bedriven verksamhet kan vi vara en stabil, trygg och långsiktig arbetsgivare, leverantör, kund eller investering.

Genom att ta med hållbarhetsaspekter i alla inköp och affärsbeslut bidrar vi till en ansvarsfull produktionskedja.

Genom aktivt arbete för anti-korruption, sunda kund- och leverantörsavtal och en allmän respekt för lagar och myndigheter bidrar vi till upprätthållandet av rättsstaten.

Transtemas kvalitetspolicy