sm md lg xl xxl

Miljöarbetet utgår från tre fokusområden

Vi har tre huvudfokus i vårt miljöarbete. Utsläpp från bilar, avfall och energiförbrukning.
Alla tre områden är kopplade till tydliga målsättningar och handlingsplaner för att nå målen och kunna följa utvecklingen.

0 fossila CO₂-utsläpp senast år 2030

Under 2020 beslutade vi att vår verksamhet ska uppnå netto noll fossila CO₂-utsläpp senast 2030 samt att allt avfall skall återvinnas eller återbrukas senast 2030. För att nå dessa mål och integrera dem med vår affärsstrategi har vi antagit flera nationella och internationella ramverk som vägledning. Däribland FN:s Agenda 2030, Fossilfritt Sverige och 1,5 C Business Play Book. För att visa att vi tar miljöutmaningen på största allvar anslöt vi oss också till Science Based Targets initiative under våren 2021.

Skärpt bilpolicy

Koncernens största miljöpåverkan kommer från våra cirka 800 bilar. Under 2020 antog vi därför en ny koncerngemensam bilpolicy som drastiskt skärper kraven på alla nya bilar. Ingen ny bil får släppa ut mer än 70 g CO₂/km. Vi ställer också krav på att förbränningsbränslen ska ersättas med fossilfria alternativ i den mån det finns tillgängligt.

Genom att satsa på Eco-driving, kan vi minska förbrukningen med 10 – 20 %. Det motsvarar en minskning på ca 170 000 liter bränsle per år. För att nå 0 fossil CO₂ 2030 kommer vi att behöva ställa om vår fordonsflotta till eldrift.

100% återvunnet avfall år 2030

Vi införde också under 2020 ett nytt upplägg för avfallshantering. Samtliga dotterbolag och regionkontor inom koncernen följs upp och mäts för att nå vårt mål om 100 % återvinning år 2030. Vi för en tät dialog med våra underleverantörer och underentreprenörer för att säkerställa att de också följer våra miljömål och att de i mätningar visar på utveckling.

Vår ambition

Transtema vill vara en proaktiv aktör som tillsammans med kunder och leverantörer skall leda vår bransch i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Viktiga aspekter

 • Utsläpp från bilar
 • Utsläpp i leverantörsled
 • Avfallshantering
 • Energiförbrukning

Mål 2030

 • Netto noll CO2e i egen verksamhet
 • Halvverade CO2e-utsläpp bland tjänsteleverantörer mot 2020 års nivåer
 • 100% Återvunnet avfall
 • Huvudsakliga materialleverantörerna SBTi-anslutna

Prioriterade aktiviteter

 • Utbyte av fordonsflottan mot eldrift
 • Öka andelen förnybar diesel
 • Kravställning mot leverantörer
 • Förbättrad avfallshantering

Agenda 2030

Vi bidrar till samhällets omställning mot hållbar energi genom tjänste- och produkterbjudanden för el- och kommunitationsnät för att möjliggöra ny teknik.

Genom samarbeten, krav, mål , initiativ och uppföljningar av miljöprestandan i vår leverantörskedja bidrar vi till att göra hela vår värdekedja mindre miljöpåverkande.

Genom långtgående och ambitiöst miljöarbete med högt satta mål bidrar vi till kraftigt minskade utsläpp och klimatpåverkan.

Transtema miljöpolicy