sm md lg xl xxl

Vår miljö


Vår verksamhet ska bedrivas med respekt för omvärlden och våra begränsade resurser. Det är grunden i samtliga beslut vi tar.

Högt satta miljömål

Vi har högt satta miljömål och för att nå dessa och integrera dem med vår affärsstrategi har vi antagit flera nationella och internationella ramverk som vägledning. Däribland FN:s Agenda 2030, Fossilfritt Sverige och 1,5 C Business Play Book. Sedan november 2022 är våra miljömål godkända av Science Based Targets initiative (SBTi). Det innebär att våra miljömål är vetenskapligt baserade och ligger i linje med FN:s 1,5-gradersmål. Här kan du följa nedräkningen tills vi uppfyller våra miljömål kopplade till SBTi.

Vad är Science Based Targets initiative (SBTi)?

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), FN:s Global Compact (UNGP), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). Initiativet är till för att hjälpa företag att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i linje med Parisavtalet. Företagen som undertecknar åtar sig att sätta upp vetenskapligt baserade mål för minskning av utsläpp, som överensstämmer med Parisavtalets målsättning att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C.

0 fossila CO2 från vår egen verksamhet

Utsläppen i vår egen verksamhet (Scope 1 och 2) kommer framför allt från våra cirka 700 bilar. För att nå netto noll fossil CO2 till 2030 krävs därför att vi helt övergår till fossilfria drivmedel. Vi har redan påbörjat arbetet med att förnya vår bilpark till eldrift och utöver det tankar vi med biodiesel (HVO) i så stor utsträckning som möjligt för att ytterligare reducera våra utsläpp.

Halverade utsläpp från våra leverantörer

Utsläppen i leverantörsledet (Scope 3) ska minska med 50 % från basåret 2020 fram till år 2030. Det delas upp i ett antal kategorier vilka kräver olika åtgärder och insatser. De två övergripande områdena är:

Materialinköp: För att vi ska kunna halvera utsläppen från våra leverantörer krävs att de också sätter upp mål som verifieras av SBTi och att vi samarbetar för att nå dem. Vi behöver styra våra inköp mot material med lägre klimatpåverkan och vi är beroende av att leverantörerna kan påvisa klimatpåverkan för de olika produkter och material vi använder.

Tjänster: De tjänster vi köper in utgörs till större delen av lokala underentreprenörer. Här krävs gemensam utveckling av samarbetsformerna för att vi ska kunna underlätta för mindre aktörer att minska sin klimatpåverkan.

100% återvunnet avfall år 2030

Utöver våra ambitiösa åtaganden enligt SBTi har vi även vi ett högt uppsatt mål kring vår återvinning. 100 % av allt avfall ska på något sätt återvinnas eller allra helst återbrukas till 2030. Detta ställer stora krav på alla från kunder till personal och leverantörer. Alla måste bidra inom sitt område för att vi ska nå detta och vi arbetar aktivt med att följa upp och mäta hur det går.

Hållbarhetsuppföljning

I tabellen kan du följa hur det går för oss att nå våra hållbarhetsmål. Scope 3-utsläpp mäts och rapporteras årligen.

Vår Miljö 2023 2022 2021 2020 2019
Återvinningsgrad avfall 68 % 71 % 69 % 67 % 61 %
Andel elbilar 11 % 5.2 % 0.4 % 0 % 0 %
Totalt förnybar andel i bränslen 56 % 61 % 43 % 27 % 24 %
Scope 1 C02e utsläpp (ton) 2332 2259 2984 3013 -
Scope 2 C02e utsläpp (ton) 208 440 697 700 -
Scope 3 C02e utsläpp (ton) 33298 33174 26327 27480 -

Vår ambition

Transtema vill vara en proaktiv aktör som tillsammans med kunder och leverantörer skall leda vår bransch i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Viktiga aspekter

  • Utsläpp från bilar
  • Utsläpp i leverantörsled
  • Avfallshantering
  • Energiförbrukning

Mål 2030

  • Netto noll CO2e i egen verksamhet
  • Halverade CO2e-utsläpp i leverantörsled mot 2020 års nivåer
  • 100 % av allt avfallet till återbruk eller återvinning

Agenda 2030

Genom långtgående och ambitiöst miljöarbete med högt satta mål bidrar vi till kraftigt minskade utsläpp och klimatpåverkan.

Vi bidrar till samhällets omställning mot hållbar energi genom tjänste- och produkterbjudanden för el- och kommunikationsnät för att möjliggöra ny teknik.

Genom samarbeten, krav, mål, initiativ och uppföljningar av miljöprestandan i vår leverantörskedja bidrar vi till att göra hela vår värdekedja mindre miljöpåverkade.

Hållbarhetsrapport 2023

Miljöpolicy