sm md lg xl xxl
Hållbarhet

Visselblåsning

En visselblåsare är en person som slår larm om missförhållanden på en arbetsplats. Lagen gäller vid rapportering om missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Nedan beskrivs vilka personer som kan slå larm, i vilka situationer detta är aktuellt och hur en visselblåsning hanteras inom Transtemakoncernen.

Lämna in ett ärende här

Personer som skyddas

Till skillnad från den tidigare visselblåsarlagen gäller den nya lagen inte bara arbetstagare utan fler personkategorier ska kunna rapportera om missförhållanden och skyddas. Skyddet gäller, utöver arbetstagare, även för arbetssökande, volontärer, praktikanter, konsulter, underentreprenörer, företagsledning och verksamma aktieägare. Skyddet gäller även för den som bistår en rapporterande person, t ex fackliga representanter, skyddsombud, kollegor. Vid rapportering ska uppgifter om visselblåsarens identitet omfattas av sekretess. Detta innebär ett skydd för den enskilde och tydligare krav på hur uppgifter som rapporteras ska hanteras.

Visselblåsaren får inte utsättas för repressalier i form av bestraffningar, hämndaktioner eller reprimander. En visselblåsare kan inte göras ansvarig för att ha brutit mot tystnadsplikten i exempelvis ett sekretessavtal genom att visselblåsa. Visselblåsare får inte heller hindras eller försöka hindras från att rapportera om missförhållanden.

Uppgifter som omfattas av skyddet

Rapporteringen av missförhållandet ska ske i ett arbetsrelaterat sammanhang. Med arbetsrelaterat sammanhang menas information om ett missförhållande som en visselblåsare kan eller har kunnat ta del av i sitt nuvarande eller tidigare arbete. Visselblåsare ska ha skälig anledning att anta att uppgiften är sann, men även om informationen visar sig vara felaktig omfattas rapporteringen och visselblåsaren av skyddet.

Den nya visselblåsarlagen skyddar tre kategorier av uppgifter:

  • Rapportering om information om överträdelser av EU-rätt.
  • Rapportering om information om överträdelser av svensk lagstiftning som har sin grund i EU-rätt.
  • Rapportering om missförhållanden av allmänintresse.
Allmänintresse

Att missförhållandet ska ha ett allmänintresse innebär att informationen ska vara av intresse för samhället i stort och inte bara för visselblåsaren själv. Det finns ofta ett allmänintresse om missförhållandet är allvarligt. Det kan exempelvis omfatta miljöskydd, konsumenträtt, folkhälsa, personuppgiftshantering, allvarligare brottslighet eller allvarligare arbetsmiljöbrister.

Undantag

Det finns vissa generella undantag från skydd för visselblåsare:

  • Som huvudregel omfattas visselblåsaren inte av den nya lagens skydd om visselblåsaren medvetet eller oaktsamt sprider felaktig information.
  • Förhållanden som rör enskilda anställningsförhållanden omfattas i regel inte – alltså om detta främst rör dig som anställd finns inget allmänintresse.
  • Lagen gäller inte vid rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Detta innebär att vikten av att skydda vissa uppgifter som (exempelvis rör landets säkerhet) väger tyngre än rätten att visselblåsa.
  • Visselblåsaren måste anstränga sig för att inte rapportera om mer information än vad som är nödvändigt. Det finns inget skydd för att sprida information som inte är nödvändig för att förstå missförhållandet. Om det sker kan visselblåsaren ställas ansvarig.

Hantering av rapporter om missförhållanden

Som arbetsgivare är Transtema skyldig att bevara skriftliga och muntliga rapporter. Muntliga rapporter kan exempelvis bevaras genom inspelning eller protokoll. Visselblåsaren ska ges tillfälle att kontrollera, rätta och genom underskrift godkänna en utskrift eller ett protokoll.

Hantering av rapporter

Den interna rapporteringskanalen ska innehålla tydliga interna rutiner för hur en rapport ska tas emot, hur en rapport ska följas upp och hur återkoppling ska göras. Huvudregeln är att en rapport ska bekräftas inom sju dagar och att återkoppling ska lämnas inom tre månader. Uppföljningen ska vara omsorgsfull, vilket är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall och vilken typ av missförhållande som rapporten rör. Återkopplingen till visselblåsaren bör typiskt sett omfatta information om vilka utredningsåtgärder som vidtagits och vilka slutsatser som kunnat dras av utredningen. Det är tillräckligt att det är möjligt för visselblåsaren att ta del av återkopplingen.

Rapportering på Transtema

Transtemakoncernen kommer använda en extern part för att säkerställa att visselblåsarfunktionens är behörig, oberoende och självständig enligt lagkraven. Med det menas att den/de personer som hanterar rapporterna ska självständigt kunna ta emot rapporter, vidta utredningsåtgärder, återkoppla till den rapporterande personen samt avsluta ärenden utan att behöva verksamhetens godkännande. Personer som vill anmäla ett missförhållande kan alltid vända sig till arbetsgivaren muntligt eller skriftligt, men rapporten ska sedan föras in i Transtemas system för visselblåsning för att säkerställa en likvärdig och korrekt hantering.