sm md lg xl xxl
Bærekraft

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som mål å oppmuntre bedrifter til å respektere menneskerettigheter og opprettholde anstendige arbeidsforhold, samtidig som den sikrer offentligheten tilgang til informasjon. Nedenfor finner du informasjon om hvordan Transtema forplikter seg til og implementerer tiltak i samsvar med selvfølgelighetsloven.

Det fremgår av Åpenhetsloven § 5 at virksomheter skal offentligjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene de har gjort i selskapet. Formålet med denne redegjørelsen er å gi allmennheten innsikt i virksomhetenes nøkkelfunn i aktsomhetsvurderingene, og hvilke tiltak som er iverksatt.

Transtema jobber med alle typer kommunikasjonsnettverk – mobil, fiber, kobber og strøm. Fra planlegging og bygging til service, drift og vedlikehold for operatørene i Norge. Transtema er bevisst sitt sosiale ansvar og har som klar ambisjon å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunnet som helhet, anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Våre verdier og våre retningslinjer danner grunnlag for vårt arbeid med å ivareta Åpenhetslovens krav.

Transtema kjøper tjenester fra flere ulike leverandører og har etablert et system for å sikre gode arbeidsforhold i leverandørkjeden. Transtema utfører aktsomhetsvurderinger overfor leverandører og forretningspartnere for å minimere risiko for mulige negative påvirkninger. Aktsomhetsvurderinger skal være med på å sikre at våre leverandører kan vise til at de har høy etisk standard, ivaretar seriøsitetskrav og jobber for å hindre negative effekter på menneskerettigheter og miljø m.m.

Transtema har eget styringssystem med prosedyrer, veiledere og maler som beskriver hvordan vi skal drive vår virksomhet. Hvordan vi jobber med Åpenhetsloven er beskrevet i egen rutine i vårt styringssystem. Rutinen omfatter aktsomhetsvurderinger knyttet til direkte og indirekte innkjøp i vår virksomhet. Aktsomhetsvurderinger skjer etter en risikobasert tilnærming og gjennomføres etter OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.

Enhver har i henhold til Åpenhetsloven ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. På vår hjemmeside finner man informasjon om hvordan vi arbeider med Åpenhetsloven. Vi har også etablert en E-postadresse på vår hjemmeside, der man kan få ytterligere informasjon på forespørsel om ønskelig.

Aktsomhetsvurderinger og tiltak

Transtema anser å kunne ha størst påvirkning for å sikre Åpenhetsloven krav ved valg av underentreprenører og leverandører. Våre kontraktsmedhjelpere har i likhet med oss stort fokus på å ivareta kravene i Åpenhetsloven. Dette skal være med å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold.

Våre aktsomhetsvurderinger skjer etter en risikobasert tilnærming. Transtema har gjort risikovurdering av de faggrupper/selskaper vi kjøper våre tjenester fra. Risikovurderingen vår anses å vise at det på generelt grunnlag er lav risiko for brudd på menneskerettigheter. Risikovurderingen vår skal være dynamisk og nye aktsomhetsvurderinger skal kontinuerlig følge av denne.

Transtema har per dags dato ikke identifisert avtaler med faktiske negative konsekvenser, eller vesentlig risiko for negative konsekvenser (jf. Åpenhetsloven § 5 bokstav b og c).

Henvendelser til Transtema kan gjøres her.