sm md lg xl xxl

Vårt miljø


Vår virksomhet skal drives med respekt for omverdenen og våre begrensede ressurser. Det er grunnlaget for alle beslutningene vi tar. Vi er veldig positive til at våre kunder i økende grad stiller krav innen bærekraft, noe som betyr økt press på oss og våre bransjekollegaer for å fortsette å gjøre de riktige prioriteringene for en bærekraftig fremtid.

Satt høye miljømål

Vi har høyt satt miljømål og for å nå disse og integrere dem med vår forretningsstrategi, har vi adoptert flere nasjonale og internasjonale rammer som veiledning. Disse inkluderer FNs Agenda 2030, Fossilfritt Sverige og 1,5 C Business Play Book. Siden november 2022 har våre miljømål vært godkjent av Science Based Targets initiative (SBTi). Dette betyr at våre miljømål er vitenskapelig basert og i samsvar med FNs 1,5-gradersmål. Her kan du følge nedtellingen til vi oppfyller våre miljømål knyttet til SBTi.

Hva er Science Based Targets initiative (SBTi)?

Science Based Targets initiative (SBTi) er et samarbeid mellom CDP (tidligere Carbon Disclosure Project), FNs Global Compact (UNGP), World Resources Institute (WRI) og Verdens naturfond (WWF). Initiativet er ment å hjelpe bedrifter å sette vitenskapelig baserte klimamål i samsvar med Parisavtalen. Bedriftene som skriver under forplikter seg til å sette opp vitenskapelig baserte mål for å redusere utslipp, som samsvarer med Parisavtalens mål om å holde den globale oppvarmingen under 1,5°C.

0 fossil CO2 fra vår egen virksomhet

Utslippene i vår egen virksomhet (Scope 1 og 2) kommer hovedsakelig fra våre omtrent 700 biler. For å nå netto null fossil CO2 innen 2030, er det derfor nødvendig at vi fullstendig går over til fossilfrie drivstoffer. Vi har allerede begynt å fornye bilparken vår til elektrisk drift, og i tillegg fyller vi så mye som mulig på med biodiesel (HVO) for å ytterligere redusere utslippene våre.

Halvert utslipp fra våre leverandører

Utslippene i leverandørleddet (Scope 3) skal reduseres med 50% fra grunnlags året 2020 frem til år 2030. Det deles opp i en rekke kategorier som krever ulike tiltak og innsatser. De to overordnede områdene er:

Innkjøp av materialer: For at vi skal kunne halvere utslippene fra våre leverandører, kreves det at de også setter opp mål som verifiseres av SBTi, og at vi samarbeider for å nå dem. Vi må styre innkjøpene våre mot materialer med lavere klimapåvirkning, og vi er avhengige av at leverandørene kan dokumentere klimapåvirkningen for de ulike produktene og materialene vi bruker.

Tjenester: De tjenestene vi kjøper inn utgjøres i stor grad av lokale underentreprenører. Her kreves det felles utvikling av samarbeidsformene for at vi skal kunne bidra til at mindre aktører kan redusere sin klimapåvirkning.

100% resirkulert avfall i 2030

I tillegg til våre ambisiøse forpliktelser i henhold til SBTi har vi også et høyt satt mål for vår resirkulering. 100% av alt avfall skal på en eller annen måte resirkuleres eller helst gjenbrukes innen 2030. Dette stiller store krav til alle, fra kunder til ansatte og leverandører. Alle må bidra innen sitt område for at vi skal nå dette målet, og vi jobber aktivt med å følge opp og måle fremgangen.

Bærekraftsoppfølging

I tabellen kan du følge med på hvordan vi klarer å nå våre bærekraftsmål. Scope 3-utslipp måles og rapporteres årlig.

Vårt Miljø 2022 2021 2020 2019
Gjenvinning av avfall 71 % 69 % 67 % 61 %
Andel elbiler 5.2 % 0.4 % 0 % 0 %
Totalt fornybar andel i brennstoff 61 % 43 % 27 % 24 %
Scope 1 CO2e-utslipp (tonn) 2259 2984 3013 -
Scope 2 CO2e-utslipp (tonn) 440 697 700 -
Scope 3 CO2e-utslipp (tonn) 33374 26327 27480 -

Vår ambisjon 

Transtema ønsker å være en proaktiv aktør som sammen med kunder og leverandører skal lede vår bransje i overgangen til et bærekraftig samfunn.

Viktige aspekter

  • Utslipp fra biler
  • Utslipp i leverandørkjeden
  • Avfallshåndtering
  • Energibruk

Mål 2030

  • Netto null CO2e i egen virksomhet
  • Halverte CO2e-utslipp fra materialinnkjøp og tjenester mot 2020 års nivåer
  • 100% resirkulert avfall
  • Hovedmaterialeleverandørene er tilknyttet SBTi

Agenda 2030

Gjennom omfattende og ambisiøst miljøarbeid med høye mål bidrar vi til kraftig reduserte utslipp og mindre klimapåvirkning.

Vi bidrar til samfunnets overgang til bærekraftig energi gjennom tjeneste- og produkttilbud for el- og kommunikasjonsnett for å muliggjøre ny teknologi.

Gjennom samarbeid, krav, mål, tiltak og oppfølginger av miljøprestasjonen i vår leverandørkjede bidrar vi til å gjøre hele vår verdikjede mindre miljøbelastende.

Bærekraftsrapport 2022

Miljøpolitikk