sm md lg xl xxl

Transtema Group AB – Kommuniké från årsstämma

Vid årsstämma i Transtema Group AB (publ), org nr 556988–0411, idag den 6 maj 2021 beslutades bland annat följande.

 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020, i enlighet med revisorns tillstyrkan.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till stämman förfogande stående disponibla medlen ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 ska utgå.
 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att det skall finnas fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.
 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Göran Nordlund, Linus Brandt, Magnus Johansson, Liselotte Hägertz Engstam och Peter Stenquist till ordinarie styrelseledamöter. Göran Nordlund omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma
 • Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och till övriga av stämman valda styrelseledamöter, som inte är anställda av bolaget, med 130 000 kronor vardera. Vidare ska en restidsersättning om 8 000 kronor per möte utgå för de tre oberoende ledamöterna vid fysiska möten som hålls på annan ort än respektive ledamots adress.
 • Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till revisionsutskottets ordförande med 65 000 kronor och till övriga ledamöter med 25 000 kronor vardera. Beslutades vidare att arvode ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet med 25 000 kronor och till övriga ledamöter med 15 000 kronor vardera.
 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa de i kallelsen beskrivna principerna för tillsättande av valberedning.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.
 • Stämman beslutade att ändra bolagsordningen, i enlighet med styrelsens förslag, för att möjliggöra för styrelsen att samla in fullmakter och erbjuda aktieägarna att kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill slutet av nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för beslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Vidare kan styrelsen i samband med förvärv av verksamhet eller bolag besluta om apportemission om motsvarande ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för beslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Transtemakoncernen i form utav teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget emitterar högst 1 900 000 teckningsoptioner som berättigar för teckning enligt villkoren för Optionsprogram 2021.
 • Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, om långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Transtema Group AB i form utav teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget emitterar högst 60 000 teckningsoptioner som berättigar för teckning enligt villkoren för LTIP 2021.

Bilagor

Kommuniké från årsstämma i Transtema Group AB (publ)
Protokoll från årsstämma i Transtema Group AB ( publ)
Beslut om antaganden av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Transtemakoncernen BILAGA 6
Beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (LTIP) i Transtema BILAGA 7
Transtema Optionsvillkor (Optionsprogram) 2021
Transtema Optionsvillkor (LTIP) 2021

Kallelse till årsstämma i Transtema Group AB (publ) 556988-0411

Aktieägarna i Transtema Group AB (publ), org.nr 556988-0411, med säte i Mölndal, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 6 maj 2021.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av Covid-19 kommer bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs samma dag som stämman så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Ett anförande av verkställande direktören kommer att läggas ut på bolagets hemsida innan stämman.

Anmälan om förhandsröstning m.m.

Anmälan

För att äga rätt att delta vid stämman ska aktieägare:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 28 april 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),
 • dels genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta vid årsstämman, begära att vara omregistrerad för aktierna i eget namn i bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 30 april 2021, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.transtema.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Transtema tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anmalan@transtemagroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Val av en eller flera justeringspersoner.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av förslag till dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning.
 12. Framläggande och godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
 13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 14. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 15. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 16. Förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Transtemakoncernen i form av teckningsoptioner.
 17. Större aktieägares förslag till beslut om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Transtema i form av teckningsoptioner.

För valberedningens förslag till beslut hänvisas till bilagd kallelse.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med punkt 16 och 17 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 14 och 15 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

I bolaget finns per dagen för denna kallelses utfärdande totalt 38 340 639 utestående aktier vilka berättigar till en röst per aktie vid stämman. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar och förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12431 37, Mölndal, eller via e-post till anmalan@transtemagroup.se, senast måndagen den 26 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor och på www.transtema.com senast fredagen den 30 april 2021. Upplysningarna kommer även att inom samma tid översändas per post till de aktieägare som så begär det och uppger sin postadress.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 samt fullständiga förslag till beslut inklusive valberedningens motiverade förslag och övriga underlag till punkterna ovan hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Flöjelbergsgatan 12 i Mölndal och på bolagets hemsida www.transtema.com, senast tre veckor före stämman samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 83 00 / certifiedadviser@penser.se).

Bilagor

Transtema Kallelse 2021
Ersättningsrapport TTGAB 2021
Transtema Valberedningens redogörelse 2021
Transtema Formulär för obligatorisk förhandsröstning 2021
Transtema Bolagsordning 2021
Transtema Aktieägarnas förslag till LTIP 2021
Transtema Styrelsens fullständiga förslag till Optionsprogram 2021
Transtema Optionsvillkor (Optionsprogram) 2021
Transtema Optionsvillkor (LTIP) 2021
Transtema Fullmakt 2021
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare TTGAB 2021

Bolagsstämmor

Date
Report
Date
Report
Date
Report
Date
Report
Date
Report