sm md lg xl xxl

Transtema Group AB – Kommunikéì från årsstämma 2020-05-14

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Industri samt på bolagets hemsida avhölls årsstämma i Transtema Group AB (publ), org nr 556988–0411, den 14 maj 2020.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 • Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 • Stämman beslutade att det skall finnas fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att det väljs ett registrerat revisionsbolag för bolaget.
 • Stämman beslutade att styrelseledamöterna skall arvoderas med 100 000 kronor per ledamot och att ordföranden skall arvoderas med 150 000 kronor. Vidare skall en restidsersättning utgå om 8 000 kronor per möte till respektive styrelseledamot, om detta är aktuellt. Revisionsutskottet arvoderas med totalt 50 000 kronor.
 • Stämman beslutade att revisorns ersättning skall utgå mot av bolaget godkänd räkning. Vidare beslöt stämmande att som revisionsbolag omvälja revisionsbolaget PwC för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
 • Enligt valberedningens förslag beslöt stämman att omvälja Göran Nordlund, Linus Brandt, Magnus Johansson, Liselotte Hägertz Engstam och Peter Stenquist till ordinarie styrelseledamöter. Göran Nordlund valdes till styrelsens ordförande och Linus Brandt till vice ordförande.
 • Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa principer för tillsättande av valberedning.
 • Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Stämman beslöt att ändra bolagsordningen, avseende bolagets flytt utav säte till Mölndal.
 • Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoption-er och/eller konvertibler motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för beslutet registrerade aktiekapital i bolaget. Vidare kan styrelsen i samband med förvärv av verksamhet eller bolag besluta om apportemission om motsvarande ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för beslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget.
 • Stämman beslutade om långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Transtemakoncernen i form utav teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget emitterar högst 1 900 000 teckningsoptioner som berättigar för teckning enligt villkoren för Optionsprogram 2020.
 • Stämman beslutade om långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Transtema Group AB i form utav teckningsoptioner. Beslutet innebär att bolaget emitterar högst 60 000 teckningsoptioner som berättigar för teckning enligt villkoren för LTIP 2020.

Bolagsstämmor

Date
Report
Date
Report
Date
Report
Date
Report
Date
Report
Date
Report