sm md lg xl xxl

Vår virksomhet


Våre kunde- og leverandørrelasjoner tuftes på langsiktighet, troverdighet og mottakelighet. Siden vår virksomhet har en tydelig samfunnsinteresse så er vårt fokus på forretningsetikk ekstra viktig. Vår virksomhet skal være ansvarlig og bærekraftig over tid, og det skal gjennomsyre alt vi gjør.

Alle ansatte har signert våre etiske retningslinjer 

Alle ansatte har signert de etiske retningslinjene. De etiske retningslinjene er et viktig komponent når vi formidler de forretningsetiske prinsippene som gjelder for ansatte og partnere. Retningslinjene inneholder også en varslingsprosess slik at eventuelle avvik kan varsles og raskt rettes opp. 

Vi har nulltoleranse for korrupsjon, bestikkelser, innsidehandel eller annen kriminalitet som direkte eller indirekte er knyttet til ansettelser eller oppdrag i vår gruppe. Vi er overbevist om at dette synet på forretningsetikk fører til høyere kundetilfredshet, bedre kvalitet på det vi leverer, et bedre arbeidsmiljø og en stabil økonomisk utvikling for våre aksjonærer.

Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og rettferdig konkurranse 

Vi handler med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og friheter. Det er også en selvfølge at vi etterlever FNs menneskerettighetskonvensjoner, den internasjonale arbeidsorganisasjonens grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet. 

Vi tror på fri og rettferdig konkurranse. Dette innebærer at vår virksomhet skal bidra til et sunt og fungerende marked med like vilkår og vilkår i henhold til gjeldende konkurranselovgivning. Vi opptrer ansvarlig ved å arbeide aktivt med de miljøaspektene som er essensielle i vår virksomhet. Vi følger selvfølgelig gjeldene lover og forskrifter.

Vår ambisjon

Gode kunde- og leverandørrelasjoner bygger på langsiktighet, troverdighet og lydhørhet. Videre skal Transtema, inkludert våre leverandører, drive en bærekraftig og ansvarlig forretning.

Viktige aspekter

  • Sunne og langsiktige kunde- og leverandørrelasjoner
  • Anti-korrupsjon
  • Finansiell stabilitet
  • Lovhåndhevelse
  • Sikkerhet

Mål 2030

  • Å møte våre årlige økonomiske mål over tid for å sikre langsiktig stabilitet for våre ansatte, kunder og leverandører
  • En kontinuerlig kundetilfredshetsindeks som overstiger 4,0 av 5
  • Sertifisering av alle viktige leverandører
  • Alle relevante sertifiseringsprogrammer på plass for å sikre at vi møter våre kunders krav

Agenda 2030

Gjennom tilbud som muliggjør samfunnets energiomstilling bidrar vi aktivt til miljømål 7.

Gjennom bærekraftig økonomisk vekst basert på bærekraftig drift kan vi være en stabil, trygg og langsiktig arbeidsgiver, leverandør, kunde eller investering.

Ved å inkludere bærekraftaspekter i alle innkjøp og forretningsbeslutninger bidrar vi til en ansvarlig produksjonskjede.

Gjennom aktivt arbeid mot korrupsjon, sunne kunde- og leverandøravtaler og en generell respekt for lover og myndigheter bidrar vi til opprettholdelsen av rettsstaten.