sm md lg xl xxl

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning handlar om hur bolag ska drivas så att ägarnas intressen tillvaratas. Det övergripande målet är att öka värdet för aktieägarna och på så sätt möta de krav ägarna har på det investerade kapitalet.

Transtema Group AB (publ.) (“Transtema”) är ett publikt bolag med säte i Göteborg, Sverige. Aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning samt Nasdaq OMX Stockholm regelverk för emittenter utgör grunden för styrningen av bolaget. De interna regelverken för bolagets styrning utgörs av bolagsordningen, styrelsens arbetsordning, VD-instruktionen samt policyer och tillhörande riktlinjer.

Transtemas VD ansvarar för att den löpande förvaltningen av företaget sker enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD sammanställer också, i dialog med styrelsens ordförande, dagordning för styrelsemötena och ansvarar för att ta fram informations- och beslutsunderlag till dessa möten. VD ska också se till att styrelsens ledamöter får information om Transtemas utveckling för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

bolagstyrning

Det övergripande målet för bolagsstyrning är att säkerställa koncernens åtaganden gentemot alla sina intressenter, såsom aktieägare, kunder, leverantörer, fordringsägare, medarbetare samt samhället i stort. Begreppet Bolagsstyrning avser vanligtvis de regler och strukturer som är etablerade för att möjliggöra en effektiv och systematisk hantering och styrning utav ett aktiebolag. Transtema tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning.

Valberedning

Enligt den valberedningsinstruktion som lades fast på årsstämman 2021 skall valberedningen bestå av fyra ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet fyra största aktieägarna i bolaget baserat på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i september.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de fyra största ägarna i bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de fyra största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post: valberedning@transtema.com.

För kontakt med valberedningen kontakta:

Magnus Johansson, styrelsens ordförande, magnus.johansson@transtema.com

Från pressmeddelande  2023-11-01

Valberedning utsedd i Transtema Group AB (publ) inför årsstämman 2024

Valberedningen i Transtema Group AB (publ) (”Transtema”) har utsetts i enlighet med riktlinjerna antagna på årsstämman den 4 maj 2023.

I valberedningen ingår:

  • Per Mellberg, utsedd av Törnäs Invest AB (bolag ägt till 100% av Magnus Johansson)
  • Göran Nordlund, utsedd av Fore C Investment Holding (bolag ägt till 100% av Göran Nordlund)
  • Jonas Nordlund, utsedd av EFG Bank (bolag ägt till 100% av Jonas Nordlund)
  • Sune Tholin, utsedd av sig själv

Valberedningen har utsett Per Mellberg till sin ordförande.

Valberedningen består av ägarrepresentanter som står för ca 44% av rösterna och kapitalet i Transtema. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på Transtemas hemsida, www.transtema.com.

Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2024 bereda och framlägga förslag avseende val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode och ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor, val av ordförande för årsstämman samt, i förekommande fall, ändringar i instruktionen för valberedningen.

Årsstämman i Transtema kommer att hållas den 7 maj 2024. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@transtema.com, eller via brev till adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Göteborg senast den 31 januari 2024.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2024 ska inkomma med sådant förslag till styrelsen via e-post till anmalan@transtema.com eller via brev till adress: Transtema Group AB (publ), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal, senast den 15 mars 2024 för att förslaget ska kunna tas in i kallelsen till årsstämman 2024.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Johansson, styrelsens ordförande, magnus.johansson@transtema.com

Revisionsutskott

Styrelsen har inrättat ett särskilt revisionsutskott. Minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Utskottets ledamöter får inte vara anställda i Transtema. Majoriteten av Utskottets ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Transtema och bolagsledningen. Minst en av de ledamöter som är oberoende i förhållande till Transtema och bolagsledningen ska även vara oberoende i förhållande till Transtema större ägare. Utskottet ska utse en av ledamöterna att vara dess ordförande.

Revisionsutskottet består av följande styrelseledamöter:
Linus Brandt (ordförande), och
Ingrid Stenmark.

Syftet och målet med revisionsutskottet är att öka kvaliteten på koncernens redovisning, externa rapportering och revision samt att förstärka kontakten mellan Transtemas styrelse och dess revisor. Därutöver ska revisionsutskottet verka för att öka kvaliteten och förstärka tillsynen och kontrollen över Transtemas finansiella riskexponering och riskhantering.

Ersättningsutskott

Styrelsen för Transtema Group AB (publ) har den 5 maj 2022 på konstituerande styrelsesammanträde fastställt nedan arbetsordning för ersättningsutskottet.

Syftet och målet med ersättningsutskottet är att tillförsäkra en utförlig och genomarbetad samt välgrundad ersättningsmodell till Bolagets anställda som bidrar till Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, med fokus på ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet ska, utifrån instruktioner av styrelsen:

  • bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare,
  • bevaka och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare,
  • bevaka och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget, samt
  • bereda styrelsens rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna för ersättning.

Ersättningsutskottet består av följande styrelseledamöter:
Liselotte Hägertz Engstam (ordförande),
Magnus Johansson och
Anna Honnér.