sm md lg xl xxl

Incitamentsprogram

Årsstämman har sedan 2016 årligen beslutat att emittera teckningsoptioner att förvärvas av ledande befattningshavare i Transtema i syfte att skapa ett långsiktigt engagemang, vilket kan förväntas öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen i Transtema. Styrelsens bedömning att dessa incitament ligger i samtliga aktieägares intressen. Varje option ger rätt att teckna en Transtemaaktie till ett förutbestämt lösenpris tre år efter utfärdandet för anställda samt fyra år efter utfärdandet för styrelsen. Teckningsoptionerna förvärvas av de anställda mot kontant betalning.

Optionsprogram styrelsen 2020 – 2024

Vid årsstämman den 14 maj 2020 beslutades att, efter förslag från några av Transtemas större aktieägare, inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Transtema och större aktieägare (”LTIP 2020”), innebärandes att Transtema skulle emittera högst 60 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptioner tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Transtema AB, och berättigade till teckning av högst 60 000 aktier i Transtema med rätt och skyldighet för Transtema AB att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för LTIP 2020. Transtema AB ska överlåta optionerna till vederbörlig deltagare.

LTIP 2020 omfattar totalt tre styrelseledamöter och i maj 2021 har 60 000 teckningsoptioner förvärvats av deltagarna till ett belopp om totalt 100 800 SEK, motsvarande optionsrättens marknadsvärde beräknat genom en oberoende värdering enligt Black & Scholes-modellen.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska uppgå till 9,90 SEK, motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymviktade börskursen för Transtemaaktien under perioden från och med den 17 maj 2020 till och med den 31 maj 2020, dock som minimum aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Baserat på befintligt antal aktier i Transtema i maj 2022 innebär LTIP 2020, vid utnyttjande av samtliga 60 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 0,2 procent av det totala antalet utestående aktier i Transtema.

Optionsprogram 2022 – 2025

Vid årsstämman den 5 maj 2022 beslutades att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (”Optionsprogrammet 2022”), riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Transtema. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna bibehålla medarbetare.

Optionsprogrammet 2022 innebär att Transtema emitterade högst 1 900 000 teckningsoptioner. Rätten att teckna teckningsoptioner tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Transtema AB, och berättigade till teckning av högst 1 900 000 aktier i Transtema med rätt och skyldighet för Transtema AB att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för Optionsprogrammet 2022. Transtema AB ska enligt instruktion från Transtemas styrelse överlåta optionerna till anställda, respektive innehålla vissa optioner som ska kunna överlåtas till deltagare som kan komma att anställas inom Transtemakoncernen. Optionsprogrammet 2022 omfattar totalt cirka 30 nuvarande anställda och inom en överskådlig framtid tillkommande anställda inom Transtemakoncernen, och har i huvudsak fördelats till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner inom koncernen.

I juni 2022 har 190 000 teckningsoptioner förvärvats av deltagarna, till ett belopp om totalt 1 067 800 SEK, motsvarande optionsrättens marknadsvärde beräknat genom en oberoende värdering enligt Black & Scholesmodellen.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska uppgå till 26,84 SEK, motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymviktade börskursen för Transtemaaktien under perioden från och med den 6 maj 2022 till och med den 19 maj 2020, dock som minimum aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Transtema ska äga rätt men inte skyldighet att på begäran från deltagare som inte har möjlighet att erlägga teckningslikvid för aktierna i kontanter att till marknadspris förvärva ett sådant antal teckningsoptioner som möjlig-gör för deltagaren att utnyttja återstående teckningsoptioner för att teckna aktier varvid teckningslikviden erläggs genom kvittning mot fordran på avyttrade teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer högst 1 900 000 nya aktier att emitteras och bolagets aktiekapital att öka med högst 1 900 000 kronor. Baserat på befintligt antal aktier i Transtema i juni 2022 innebär Optionsprogrammet 2022, vid utnyttjande av samtliga 1 900 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 4,9 procent av det totala antalet utestående aktier i Transtema.

Optionsprogram styrelsen 2022 – 2026

Vid årsstämman den 5 maj 2022 beslutades att, efter förslag från några av Transtemas större aktieägare, inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Transtema och större aktieägare (”LTIP 2022”), innebärandes att Transtema skulle emittera högst 50 000 teckningsoptioner. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos styrelseledamöterna samt att skapa ännu större deltagande och uppmuntra till fortsatt åtagande.

Rätten att teckna teckningsoptioner tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Transtema AB, och berättigade till teckning av högst 50 000 aktier i Transtema med rätt och skyldighet för Transtema AB att hantera teckningsoptionerna enligt villkoren för LTIP 2022. Transtema AB ska överlåta optionerna till vederbörlig deltagare.

LTIP 2022 omfattar totalt fyra styrelseledamöter och i juni 2022 har 43 750 teckningsoptioner förvärvats av deltagarna till ett belopp om totalt 355 688 SEK, motsvarande optionsrättens marknadsvärde beräknat genom en oberoende värdering enligt Black & Scholes-modellen.

Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska uppgå till 26,84 SEK, motsvarande 150 procent av den genomsnittliga volymviktade börskursen för Transtemaaktien under perioden från och med den 6 maj 2022 till och med den 17 maj 2022, dock som minimum aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska erläggas kontant eller genom kvittning. Baserat på befintligt antal aktier i Transtema i juni 2022 innebär LTIP 2022, vid utnyttjande av samtliga 50 000 teckningsoptioner, en full utspädning motsvarande cirka 0,1 procent av det totala antalet utestående aktier i Transtema.