sm md lg xl xxl

Arbetsmiljö

Tekniker som utför mastarbete

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö handlar om de förhållanden som påverkar våra medarbetares säkerhet och fysiska hälsa samt de psykologiska och sociala faktorer som kan påverka välbefinnandet, såsom trivsel, arbetsbelastning, sociala relationer, arbetsledning och arbetskrav.

En stor andel av våra arbetar ute i fält, i en arbetsmiljö som är förenat med stora risker. Detta innebär att vi som arbetsgivare har ansvar för att identifiera och minimera risker på arbetsplatsen, se till att våra medarbetare genomför de utbildningar som är relevanta för de arbete de ska utföra samt vidtar lämpliga åtgärder för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.

Varför är det viktigt?

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och att de trivs och känner arbetsglädje är avgörande för vår framgång. Vårt mål är att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare! En trygg och säker arbetsmiljö är viktig för att skydda våra medarbetares hälsa och för att främja trivsel och produktivitet. Det är en lagstadgad skyldighet för oss som arbetsgivare att se till att arbetsmiljön inte är förenat med fara och är hälsosam för alla våra anställda.

Ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet. Att arbeta förebyggande för en god arbetsmiljö är viktigt av flera anledningar. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Genom att arbeta förebyggande kan vi identifiera och åtgärda potentiella hälsorisker eller faror på arbetsplatsen innan de orsakar skada. När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren göra en riskbedömning, vilket innebär att bedöma om ändringarna kommer att medföra risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Fördelar för våra kunder?

En bra och hälsosam arbetsmiljö ökar trivseln, arbetsglädjen och produktiviteten på arbetsplatsen och minskar antalet sjukdagar.

Att arbeta förebyggande med en hållbar arbetsmiljö kan minska kostnaderna för företaget på lång sikt då det är en avgörande faktor för att förebygga och undvika skador och olyckor.

Med genomarbetade rutiner och processer på plats uppmuntras våra medarbetare att rapportera risker, föreslå förbättringar och ta del av vårt konsekventa säkerhetsarbete. Det förbättrar inte bara säkerheten för individen utan leder också till ett systematiskt förbättringsarbete både hos oss och för våra kunder. Vi för en tät dialog med varandra där vi utbyter erfarenheter och förbättringar i syfte att skapa en så säker, trygg och hälsosam arbetsplats som bara möjligt.