sm md lg xl xxl

Integritets­policy

1. Generellt

1.1 Vem samlar in personuppgifter?

Personuppgifter samlas in av den personuppgiftsansvarige, i det här fallet Transtema Group AB, (Transtema), Flöjelbergsgatan 12, 431 37 Mölndal, Sverige.

1.2 Varför samlas personlig information in och behandlas?

För att behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig, (2) för att fullgöra en för Transtema rättslig förpliktelse, 3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen. Nedan följer en beskrivning av vilken rättslig grund vi har för behandlingen i olika situationer.

Fullgörande av avtal

Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal, för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål och reklamationer.

Berättigat intresse efter intresseavvägning

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster.

Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Efterlevnad av lagar

Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. de som anges i bokföringslagen.

1.3 Vilken typ av personuppgifter samlas in och behandlas?

Kunddata är uppgifter som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

1.4 Var kommer den personliga informationen som samlas in ifrån?

Vi samlar in och behandlar data som du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du tecknar ett avtal eller kontaktar oss för att få information.

1.5 Hur länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Personuppgifter raderas alltid på ett korrekt sätt.

Kunddata sparas så länge du är kund hos Transtema och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen. När garanti lämnas sparas all information som är relevant för garantiärenden så länge som garantin gäller.

1.6 Vem får tillgång till personlig information?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till underleverantörer och andra bolag som behandlar data för vår räkning. Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

2. Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Om vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna. Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Du har rätt att lämna klagomål på Transtema behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

3. Cookies

3.1 Ändra dina cookies-inställningar på vår webbplats

Du kan när som helst ändra dina cookies-preferenser genom att klicka nedan.