sm md lg xl xxl

Risk och riskhantering

Transtemas verksamheter är exponerade för olika typer av risker som kan få en väsentlig påverkan på koncernens måluppfyllelse. Transtema genomför löpande riskutvärderingar, och identifierade väsentliga risker hanteras löpande inom organisationen och i den strategiska planeringen. Styrelsen har alltid det övergripande ansvaret för företagets riskhantering. VD är ansvarig för den löpande riskhanteringen enligt de riktlinjer som styrelsen meddelat honom.

De mest väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna kan delas in i affärsrisk och finansiella risker.

Affärsrisker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen är i sin verksamhet utsatt för olika typer av affärsrisker. Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens affärsrisker samt utveckla metoder och principer för att hantera dessa ligger hos styrelsen, och det är VD som har det dagliga operativa ansvaret.

Konkurrens

Transtema agerar på en konkurrensutsatt marknad och möter konkurrens från flera olika håll och från flera olika typer av aktörer. Konkurrenter med väsentligt större ekonomiska, tekniska och personella resurser kan komma att driva mer effektiva processer och utveckling av tjänster och produkter samt även ha mer konkurrenskraftig prissättning än Transtema. Det finns därmed en risk att en ökad konkurrens skulle kunna leda till reducerade tillväxtmöjligheter och sämre lönsamhet för Transtema. I det fall Transtema inte får eller lyckas bibehålla den konkurrenskraft som krävs för att lyckas på marknaden, skulle detta kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Transtemas verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Konjunkturutveckling samt omvärldsrisker

Efterfrågan på Transtemas produkter påverkas av det allmänna konjunkturläget på de marknader där företaget är verksamt och påverkas bland annat av faktorer såsom räntor, valutakurser, skatter, aktiemarknadens utveckling, tillgång till krediter, arbets-löshetsnivå och allmänna affärsförhållanden. Ett mindre gynnsamt konjunkturläge kan medföra försämrade förutsättningar för nyinvesteringar och underhåll bland Transtemas kunder, och kan således påverka efterfrågan på Transtemas produkter negativt, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på Företagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Transtemas marknad kan påverkas av politiska beslut, förändringar i offentliga förhållanden och förändringar i statliga subventioner. Det kan inte uteslutas att förändringar i dessa faktorer kan försämra Transtemas försäljning eller resultat.

Beroende av stora kunder

Transtema har en stor andel av omsättningen fördelad på ett fåtal större kunder. Det föreligger risk att dessa kan försöka utnyttja sin betydelse för Transtema i framtida avtalsförhandlingar, vilket skulle kunna leda till lägre marginaler genom minskade affärer, sänkta priser och/ eller ökade kostnader. Vidare skulle sådana kunder även kunna minska sina inköp samt helt eller delvis bort-falla som kunder till Transtema varvid Transtemas omsättning och resultat skulle komma att påverkas negativt.

Framtida teknisk konkurrensförmåga

Transtema är verksamt i marknader som påverkas av kontinuerlig teknisk utveckling och därmed också kunders efterfrågan av produkter och tjänster. Som ett resultat av detta behöver Transtema löpande anpassa sina erbjudanden i förhållande till nämnda omständigheter för att härigenom kunna bibehålla sin konkurrenskraft. Exempelvis är kopparnätet under avveckling och kommer ersättas av fiber- och mobila nätverk. Den framtida utrullningen av 5G-tekniken är ett exempel på en ny teknologi som Transtema måste bemästra för att kunna ta del av dessa framtida affärsmöjligheter. Anpassning till kunders efterfrågan kan komma att kräva investeringar i verksamheten, till exempel i form av utbildning, teknikstöd, och utveckling av nya affärsmodeller. Det finns en risk att Transtema till följd av bristande kompetens eller kapital inte klarar av den tekniska omställning som erfordras. Det finns vidare en risk att teknisk utveckling ändrar beteendet hos kunder på ett för Transtema ofördelaktigt sätt.

Produkt- och tjänsterisker

Bristande kvalitet på Transtemas produkter och tjänster skulle kunna medföra att skadeståndsanspråk riktas mot Transtema, vilket i sin tur kan ha negativ effekt på Transtemas finansiella ställning. Vidare finns en risk att bristande kvalitet resulterar i minskad efterfrågan på Transtemas produkter och tjänster och därmed utebliven försäljning.

Risker associerade till kontraktsåtaganden

Det är Transtemas uppgift att leda och styra olika kontraktsåtaganden på ett effektivt sätt som bidrar till hög kvalitet och lönsamhet. Förmågan att göra detta är till stor del beroende av projektledningens erfarenheter och kunskaper inom ledning och styrning av uppdrag och projekt. Projekten kan i vissa fall även påverkas av externa faktorer såsom ändrade lagar och regler, väder och strejk. Transtema ingår vissa kontrakt enligt vilka Transtema åtar sig att uppnå ett på förhand bestämt resultat inom satta tidsramar. Som exempel kan nämnas att Transtema åtar sig att leverera en given servicegrad i ett serviceavtal eller en given tidpunkt för färdigställande i ett installationsuppdrag. Det finns en risk att Transtema inte lever upp till kundens förväntningar enligt kontraktsåtagandet vilket kan leda till en minskning eller förlust av det arvode som ska utbetalas i enlighet med kontraktet eller riskera en förtida uppsägning av kontraktet.

Successiv vinstavräkning

Koncernen redovisar intäkter från fastprisuppdrag genom  tillämpning av successiv vinstavräkning. Bedömningen av  projektintäkter och projektkostnader baseras på ett antal  uppskattningar och bedömningar och det föreligger en risk  att dessa bedömningar inte kan göras på ett tillförlitligt sätt.  Det finns därmed en risk att det slutliga resultatet kan komma att avvika från det successivt upparbetade resultatet.

Tvister och rättsliga osäkerheter

Transtema är genom sina dotterföretag involverad i ett par  väsentliga tvister, se vidare s 28 under väsentliga risker och osäkerheter. Det finns en risk för att Transtema även i framtiden kan komma att bli involverat i ytterligare tvister med tredje part eller tillsyns- eller förvaltningsmyndigheter relaterade till Transtemas pågående verksamhet. Det finns en risk att bli föremål för rättsliga krav från kunder, leverantörer, konkurrenter eller andra marknadsaktörer. Tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa verksamheten, avse betydande ekonomiska belopp eller principiellt viktiga frågor samt medföra betydande kostnader och få en väsentligt negativ inverkan på Transtemas verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Medarbetare

Transtemas affärsmodell bygger i stort på våra medarbetare; utan våra medarbetare stannar Transtema. Transtemas förmåga att attrahera kompetenta och engagerade medarbetare är därför avgörande för att driva utvecklingen i enlighet med de strategiska planerna och uppnå fastställda mål.

Finansiella risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen är i sin verksamhet utsatt för olika typer av finansiella risker. Det övergripande ansvaret för att hantera koncernens finansiella risker samt utveckla metoder och principer för att hantera finansiella risker ligger hos styrelsen, och det är VD, delegerat till CFO, som har det dagliga operativa ansvaret.

Kundkreditrisk

Kundkreditrisk uppstår huvudsakligen genom kreditexponeringar i utestående fordringar. Individuella bedömningar av kunders kreditvärdighet och kreditrisk görs där motparternas finansiella ställning beaktas, liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer.

Ränterisk

Transtemas ränterisk uppstår genom kort- och långfristig upplåning, och utgörs av risken för förändringar i lånevillkor, främst ränteförändringar.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är den risk som föreligger om Transtema inte klarar sina betalningar till följd av otillräcklig likviditet och/eller svårighet att få krediter från kreditgivare. Även om andelen kortfristig upplåning är hög, främst eftersom checkkrediten klassificeras som kort upplåning, har koncernen en tillfredsställ-ande likviditet och finansiell ställning. Pågående och framtida projekt planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen.

Finansieringsrisk

Tillgången till samt villkoren för ytterligare finansiering  på verkas av ett flertal faktorer, bland annat omständigheter på den finansiella marknaden rent generellt, den generella tillgången på krediter samt Transtemas kreditvärdighet och kreditkapacitet. Om Transtema, helt eller delvis, misslyckas med att anskaffa tillräckligt kapital, eller lyckas göra det på endast ofördelaktiga villkor, skulle det kunna inverka väsentligt negativt på Transtemas verksamhet, resultat och finansiella ställning.