sm md lg xl xxl

Säkerhetsskyddslagen

Vad är säkerhetsskyddslagen?

Säkerhetsskyddslagen gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

För att ta del av uppgifter som omfattas av sekretess krävs ett säkerhetsskyddsavtal. Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. I dessa sammanhang används ibland också begreppet ”SUA”, vilket har innebörden säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal.

Ett säkerhetsskyddsavtal innebär att leverantören genomför åtgärder så att uppgifter som omfattas av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet hanteras på ett säkert sätt.

Varför är det viktigt?

Genom att följa lagen kan organisationer bidra till att upprätthålla säkerheten i Sverige och minska risken för att landets säkerhet hotas av obehöriga personer eller organisationer.

SUA-klassning är viktig eftersom den hjälper till att säkerställa att information och material som kan hota Sveriges säkerhet inte hamnar i fel händer. Genom att klassificera uppgifter som särskilt skyddsvärda kan man ta steg för att säkerställa att endast personer med rätt behörighet och säkerhetsprövning får tillgång till dem. Det innebär att åtgärder som att begränsa åtkomsten till uppgifterna, kryptera dem eller skydda dem med fysiska åtgärder som övervakning och larm kan vidtas.

Fördelar för våra kunder

Det är viktigt att leverantörer arbetar med SUA-klassning eftersom det kan finnas situationer där leverantörer har tillgång till eller hanterar skyddsvärda uppgifter eller material som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Vår SUA-klassade personal utför tryggt och säkert uppdrag i skyddsvärda objekt oavsett klassning. Att vår personal och vi som företag uppfyller kraven är en förutsättning för att utföra de uppdrag som våra kunder efterfrågar.

Vi vidtar de åtgärder som krävs som att säkerhetspröva personal, begränsa åtkomst till känsliga uppgifter, eller att arbeta för att uppgifter hanteras och lagras på ett säkert sätt. SUA-klassningen säkerställer att vi som leverantör följer de säkerhetskrav som gäller för våra kunders verksamhet.