sm md lg xl xxl

Definitioner

Definitioner

Nettoomsättningstillväxt

Nettoomsättning innevarande år/nettoomsättning föregående period

EBITDA-marginal

Rörelseresultat före avskrivningar/nettoomsättning

EBITA-marginal

Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella tillgångar/nettoomsättning

Rörelsemarginal

Rörelseresultat före finansiella poster/nettoomsättning

Nettomarginal

Årets resultat/nettoomsättning

Soliditet justerat för leasing

Justerat eget kapital/balansomslutning exkl. finansiell leasing

Soliditet

Justerat eget kapital/balansomslutning

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster/justerat eget kapital

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster/balansomslutningen exklusive icke räntebärande skulder

Nettoskuld/EBITDA resultatet

Låneskulder minus likvida medel och placeringar i värdepapper/rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Resultat per aktie före utspädning

Årets resultat efter skatt /genomsnittligt antal aktier före utspädning justerat med fondemissionselement

Resultat per aktie efter utspädning

Årets resultat efter skatt /genomsnittligt antal aktier efter utspädning justerat med fondemissionselement

Nettomsättning per anställd (tkr)

Nettoomsättning/genomsnittligt antal anställda

Resultat per anställd (tkr)

Årets resultat efter skatt/genomsnittligt antal anställda

Eget kapital per aktie (SEK) före utspädning

Justerat eget kapital/antalet aktier före utspädning

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar + ev. outnyttjad checkkredit – lager/korta skulder + utdelning

Antal anställda vid årets slut

Antal anställda vid årets slut

Genomsnittligt antal anställda

Genomsnittligt antal anställda vid årets slut

Antalet aktier

Antalet aktier vid årets slut före utspädning

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

Antal aktier före utspädning/antal månader

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

Antal aktier efter utspädning/antal månader